Algemene voorwaarden

Algemeen
De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en werken, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang opde eventuele aankoopvoorwaarden van de klant. De vennootschap wordt uitsluitend verbonden door haar zaakvoerders. Werknemers zijn niet bevoegd om de vennootschap te verbinden.

Voorstellen en tarieven
Onze voorstellen en tarieven, voorwaarden en karakteristieken van producten worden ter informatie gegeven. Deze kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Niettemin, vanaf de orderbevestiging van de koper, kunnen de prijs en de door de koper als wezenlijk beschouwde kenmerken van onze producten slechts gewijzigd worden als gevolg van een stijging van de kostprijs voor o.a. grondstoffen en transport of met het gezamenlijk akkoord der partijen. Alle wijzigingen aan de bestelling reeds door ons aanvaard of bevestigd, kunnen oorzaak zijn van prijsverhoging of
verlenging van de levertermijn. Onze voorstellen blijven geldig tot 14 dagen na datum van de offerte, waarna zij onherroepelijk en van rechtswege vervallen.

Afmetingen en werf
Alle afmetingen zijn door onze diensten zelf op de werf op te nemen. Afmetingen ons verstrekt door de klant of derden ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid. De opgave van matenspecificaties ons verstrekt tot het naar maat gereed maken, dienen ons steeds schriftelijk te worden overgemaakt, waarbij uitdrukkelijk
vermeld wordt of het om productie- of dagmaten gaat.
Wanneer Interplast Groep BV wordt gevraagd om producten te installeren, dient de werf in zijn geheel te beantwoorden, enerzijds aan het opgestelde plan, en anderzijds aan de gebruikelijke technische vereisten voor een goede plaatsing, o.a. qua afwerking, toegankelijkheid en nutsvoorzieningen voor zulke plaatsing. Zo moet de constructie voldoende stevig en geschikt zijn voor de plaatsing van de producten en moet er rekening worden gehouden met eventuele opmerkingen van de installateur.
Bij problemen en beperkingen zal Interplast Groep BV alternatieven voorstellen, waarvoor in geval van meerwerk meerkosten zullen worden aangerekend. Als de werf niet aan al de hierboven opgesomde voorwaarden voldoet, of de opmerkingen en alternatieven voorgesteld door Interplast Groep BV, niet worden opgevolgd, dan zijn alle verdere handelingen op eigen risico en aansprakelijkheid van de klant. Interplast Groep BV en/of zijn installatiepartners behouden zich bovendien het recht voor om de werken geheel of ten dele te weigeren of te schorsen totdat aan de voorwaarden is voldaan. Alle werkuren en kosten als gevolg van een verplaatsing naar een werf die niet beantwoordt aan de voormelde vereisten, worden integraal doorgerekend aan de klant. Interplast Groep BV en/of zijn installatiepartners zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen en/of kosten, ook niet wanneer een product toch zou worden geplaatst, zonder dat er is voldaan aan de genoemde voorwaarden.

Prijs en contractbevestiging
Geen enkel order wordt geldig aanzien tenzij na schriftelijke aanvaarding van onze offerte door de koper binnen de geldigheidsduur van het aanbod. Onze prijzen zijn slechts van toepassing voor goederen waarvoor definitieve maten worden opgegeven. Indien de kosten van grondstoffen stijgen door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Interplast Groep BV, dan is Interplast Groep BV gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, aan de klant een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden de tussen Interplast Groep BV en de klant overeengekomen prijzen geacht te gelden voor goederen met uitsluiting van verpakking. Onze contractbevestigingen worden aan de koper
overgemaakt teneinde hem in staat te stellen na te kijken of het contract op een juiste wijze geregistreerd werd. Het komt bijgevolg de koper toe dit document te onderzoeken en ons, onmiddellijk na ontvangst ervan, iedere eventuele vergissing erin mee te delen. Indien geen reactie binnen 3 werkdagen wordt aangenomen dat de contractbevestiging goedgekeurd werd door de koper. In het geval dat een klant een bestelling zou annuleren blijft het betaalde voorschot verworven voor Interplast Groep BV, ten titel van forfaitaire en algemene vergoeding, onder meer van gemaakte kosten en geleden schade, en ook bij eventuele wederverkoop van het bestelde goed aan een derde. Dit geldt niet in het geval van een annulering wegens overmacht in hoofde van Interplast Groep BV.
Annulering door een klant is niet mogelijk na (een gedeeltelijke) levering van de goederen en evenmin voor
bestellingen van goederen die speciaal naar wens van de klant worden gemaakt. In dit geval dient door de klant in elk geval de volledige prijs te worden betaald.

Wijzigingen en bijkomende werken
Elke door de opdrachtgever bestelde wijziging of bijkomend werk alsook de vaststelling van de prijs vereist een voorafgaand akkoord van beide partijen en kan met alle rechtsmiddelen worden bewezen. Bij meerwerken wordt de uitvoeringstermijn verlengd in functie van de aard en de omvang van de meerwerken en dit naar keuze van Interplast Groep BV. Werken waarvan het aantal uren niet vooraf kan geraamd worden, worden uitgevoerd onder regie aan een vast uurloon -gespecifieerd op de offerte- per lopend manuur, exclusief
BTW en exclusief materiaalkost.

Veiligheidscoördinatie
Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt overhandigd niet begrepen in de offerteprijs.

Eigendomsrecht
Industriële tekeningen, plannen, technische beschrijvingen enz., door ons geleverd, blijven onze eigendom en mogen slechts worden gebruikt voor werken door onszelf uitgevoerd. Elke inbreuk op deze bepaling zal ons
het recht geven schadevergoeding te eisen met een minimum van 500 euro. De koper vrijwaart Interplast Groep BV voor alle kosten en schade als gevolg van eventuele vorderingen van derden met betrekking tot tekeningen, plannen en mallen die door de koper aan Interplast Groep BV worden aangeleverd. De koper verklaart gerechtigd te zijn deze tekeningen en mallen aan Interplast Groep BV ter beschikking te stellen
conform deze algemene voorwaarden.
De aan Interplast Groep BV geleverde tekeningen en mallen blijven ter beschikking van Interplast Groep BV zolang de definitieve oplevering niet is gegeven. Indien de koper binnen de 6 maanden volgend op de volledige uitlevering van de bestelling, de mallen of tekeningen niet op eigen kosten terughaalt, worden zij onherroepelijk en kosteloos eigendom van de Interplast Groep BV, die er naar goeddunken en zonder mogelijk verhaal van de koper over kan beschikken en ze kan gebruiken in de exploitatie van zijn handelsactiviteiten.

Leveringstermijn
De aangegeven leverings- en plaatsingstermijnen zijn vrijblijvend. Behoudens opzet of grove schuld kan het eventueel niet respecteren van de leveringstermijnen niet ingeroepen worden om van ons een schadevergoeding te eisen. Elke verzendklare order kan door de koper slechts vertraagd worden, op zijn kosten en risico, gedurende een termijn van ten hoogste drie weken. Indien de goederen na voormelde
datum, om welke reden dan ook, door de klant niet worden afgehaald, heeft Interplast Groep BV de mogelijkheid om de goederen voor rekening, op kosten en op risico van de klant (met inbegrip van het brandrisico) op te slaan.
De klant verbindt er zich in dat geval toe om een opslagvergoeding van minstens € 5 per m² per dag te betalen, met een minimum van € 10. Interplast Groep BV zal de bestelde goederen tot maximaal twee maanden na de afgesproken leveringsdatum stockeren, waarna zij onherroepelijk het recht heeft om de overeenkomst voor de niet afgehaalde goederen te ontbinden ten laste van de klant.
Een besteld product kan echter nooit een annulering van de bestelling met zich meebrengen vanwege de koper ten gevolge van een vertraagde levering of plaatsing binnen een redelijke termijn, tenzij volledige betaling van de prijs, overeengekomen bij bestelling.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Overmacht en overheidsmaatregelen geven Interplast Groep BV het recht om elke koop of order, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden, of om de uitvoering hiervan op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving noch schadevergoeding. Voornamelijk wordt bedoeld oorlog, mobilisatie, stakingen geheel of gedeeltelijk, lock-out, oproer, machinebreuk, brand, ontploffingen en ieder geval van overmacht dat voor ons of voor onze leveranciers een belemmering vormt voor de normale productie of voor de regelmatige levering van
grondstoffen, brandstoffen en voorraden.
Indien de verzending en de levering definitief onmogelijk worden gemaakt door een oorzaak buiten de wil van Interplast Groep BV, waaronder overmacht, dan wordt de
overeenkomst door de enkele kennisgeving van deze oorzaak met terugwerkende kracht ontbonden en heeft de klant recht op terugbetaling van eventueel betaalde sommen, binnen de 30 dagen, van al wat reeds werd betaald.

Wijziging van de toestand van de koper
In geval van wijziging van de toestand van de koper, zijn overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, gerechtelijk akkoord of vereffening van bezittingen, staking van betaling of in geval van niet-betaling, behoudt Interplast Groep BV zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een order, om zekerheden te eisen, dan wel het order te ontbinden ten laste van de klant.

Transport en eigendomsbehoud
Alle goederen worden geleverd Ex Works en reizen op risico van de koper. Alle goederen door ons geleverd blijven, zelfs indien ze bewerkt werden, onze eigendom tot volledige betaling van al onze vorderingen inclusief voor vroegere leveringen en ondanks het feit dat het risico op het ogenblik van de levering aan de klant wordt overgedragen. De goederen kunnen daarom door Interplast Groep BV gedurende de ganse periode van eigendomsvoorbehoud te allen tijde en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden teruggevorderd.
Zolang de goederen niet volledig betaald werden, is het de klant verboden om deze aan derden over te maken, te verkopen, te verwerken, te verpanden of op enige andere wijze als zekerheid aan te wenden of te bezwaren. De klant geeft hierbij aan Interplast Groep BV de onherroepelijke toestemming om te allen tijde tijdens de kantooruren alle geleverde en niet-betaalde goederen terug op te halen.

Afbraakmateriaal
Het materiaal of glas komende van afbraak of vervanging wordt niet medegenomen, tenzij de klant dit uitdrukkelijk vraagt. Deze afbraakmaterialen kunnen door ons medegenomen worden mits een vergoeding die te bepalen is naargelang de werken. Deze beslissing is het gevolg van de OVAM die milieuheffingen rekent op afvalstoffen.

Voorschotten
In het bijzonder voor wat betreft maatwerk en goederen die dienen te worden besteld, kan door Interplast
Groep BV betaling van een voorschot worden vooropgesteld. In dat geval zal een bestelling slechts geldig worden geplaatst, en zal zij slechts leiden tot een overeenkomst, nadat de klant het voorziene voorschot heeft betaald.
Het voorschot bedraagt in de regel 40% van de bestelling. Het saldo van de prijs wordt betaald bij levering, dan wel ontvangst van de factuur van Interplast Groep BV.

Betaling
Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Lokeren of door storting op onze bankrekening, tenzij anders vermeld op de factuur. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij in geval van protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na verzending ervan. Door het enkel feit van het in gebreke blijven van de betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag, wordt het nettobedrag van onze facturen, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig zou zijn, verhoogd met 15% ten titel van forfaitaire vergoeding (met een minimum van €125), onverminderd onze overige rechten. Behoudens deze forfaitaire schadevergoeding brengt ieder op de vervaldag verschuldigd en niet betaald bedrag, door het enkel verstrijken van de termijn, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling of andere akte noodzakelijk is, een rente van 12% per jaar op wegens te late betaling.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Indien de klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst met Interplast Groep BV niet
nakomt, kan Interplast Groep BV de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als eventuele andere lopende overeenkomsten schorsen, dan wel deze overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten laste van de klant ontbinden.

Klachten en verantwoordelijkheid
Onze producten worden met de grootste zorg en volgens de beste methoden vervaardigd, maar zij zijn onderhevig aan de risico’s die voortvloeien uit toevallige invloeden en wijzigingen van grondstoffen. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een toepassing van onze producten die niet in
overeenstemming is met de regels der kunst of met de plaatsingsvoorschriften, evenmin als voor breuk of
beschadigingen die het gevolg zijn van slechte opslag of gebruik van onze producten door de kopers.
De klant is verplicht de goede staat van de goederen na te zien, vooraleer de goederen in ontvangst te nemen, het aantal geleverde stuks na te tellen en gebeurlijk het nodige voorbehoud te maken. De klant moet bij afhaling, levering of plaatsing de koopwaren inspecteren op zichtbare gebreken. Elk zichtbaar gebrek dat bij onze goederen geconstateerd wordt of elke fout in de uitvoering van een order, moet per aangetekend schrijven binnen acht dagen na ontvangst van de goederen door de kopers aan ons schriftelijk worden
doorgeven.
Elke aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van het gebruik van de geleverde goederen met een zichtbaar gebrek is ten laste van de koper zelf. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen
betreffende productaansprakelijkheid, beperkt onze eventuele verantwoordelijkheid in geval van verborgen
gebreken zich uitsluitend tot de vervanging of het herstel van de verkochte gebrekkige goederen.
Bij plaatsing door onze diensten, zal onze verantwoordelijkheid niet meer ingeroepen kunnen worden
na een termijn van twee jaar na datum van plaatsing, in zoverre dat de koper kan aantonen dat het gebrek/de fout ten laste kan gelegd worden van onze plaatsingsdiensten, en bewezen wordt dat het gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering. Klachten wegens verborgen gebreken dienen, op straffe van onontvankelijkheid, door de klant aan Interplast Groep BV gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen vijf werkdagen na de ontdekking van het gebrek en ten laatste twee jaar na datum van de ingebruikname van de goederen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt de ingebruikname van de goederen geacht te
zijn geschied uiterlijk 30 dagen nadat de goederen ter beschikking zijn gesteld aan de klant in het bedrijfspand van Interplast Groep BV te Lokeren (België) of, in geval van plaatsing door Interplast Groep BV, het ogenblik van plaatsing. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om geleverde goederen steeds correct te gebruiken, te bewaren en te beschermen. Interplast Groep BV is voor het overige enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld, ook van zijn werknemers. Zelfs indien Interplast Groep BV tot enige schadevergoeding gehouden zou zijn, dan blijft deze altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade. Onrechtstreekse schade – o.a. verlies van winst, schade door vertraging in enig (bouw-)project, etc. – wordt in geen enkel geval vergoed, o.a. omdat Interplast Groep BV dit soort schade redelijkerwijs niet kan voorzien.

Bevoegdheid – toepasselijke wet
De overeenkomsten tussen Interplast Groep BV en de klant worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Interplast Groep BV en de klant naar aanleiding van voormelde overeenkomsten.